Whistleblowing (ochrana oznamovatelů)

Naše společnost přijímá oznámení dle zákona na ochranu oznamovatelů. Níže najdete všechny oznamovací kanály spolu s popisem, jak oznámení podat a sledovat. S oznámením, které podáte, se může seznámit pouze příslušná osoba. Nikdo jiný nemá k oznámením přístup.

Příslušná osobaPhDr. Daniela Němečková
Email:danielanemeckova@seznam.cz
Telefon:+420 776 114 633

Způsoby oznamování

Dle zákona umožňujeme odeslání oznámení všemi povinnými kanály, a to písemně, ústně a osobně.

PísemněZabezpečeným formulářem Formulář VOS nebo e-mailem na danielanemeckova@seznam.cz.
ÚstněNa telefonním čísle +420 776 114 633.
OsobněNejpozději do 14 dní po domluvě na výše uvedených kontaktech.

Sledování oznámení

Oznámení lze sledovat po zadání emailové adresy a jeho ID na stránce Sledování oznámení.

Ochrana osobních údajů

Příslušná osoba je povinna vést v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu:
  1. datum přijetí oznámení,
  2. jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy,
  3. shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li mu totožnost známa,
  4. datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou nebo pověřeným
  5. zaměstnancem a jejich výsledek.

Příslušná osoba je povinna uchovávat podle požadavků zákona oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení. Do evidence podle tohoto článku a k dokumentům souvisejícím s oznámením a k uchovávaným oznámením má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušná osoba.

Příslušná osoba neposkytuje nikomu, tedy ani povinnému subjektu (organizaci) osobní údaje, které při své činnosti shromáždí a povinný subjekt tyto osobní údaje nezpracovává. Výjimky může stanovit pouze zákon.

Jediným správcem údajů je Příslušná osoba a oznamovateli tak vůči němu zůstávají zachována práva na přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a také právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterém je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Externí oznamovací kanál Více podrobností o ochraně oznamovatelů a možnosti podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému najdete na: https://oznamovatel.justice.cz/.

Vyloučení Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona na ochranu oznamovatelů.